Basisschool Onze Wereld zoekt een verbindende en daadkrachtige directeur

advertentie - vacature-video - profielschets - taakomschrijving
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de interim-directeur Hans Orelio.
(bereikbaar via school op 070-3459300)
 
DE REACTIETERMIJN IS EXTRA VERLENGD: voorlopig tot 8 mei 2017
 
vacature-video
 
 

profielschets

Met ingang van schooljaar 2017-2018  zoeken wij een fulltime directeur die:

 • een centrale en verbindende rol speelt in de kleurrijke diversiteit van onze school;
 • de missie en visie van de school onderschrijft en bewaakt;
 • ervaring heeft in directievoering binnen het onderwijs. Ervaring op een binnenstad-school is een pré;
 • onderwijskundig leider is en integraal verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwaliteit van de school;
 • samen met het directieteam sturing geeft aan de school;
 • in staat is een klimaat te scheppen waarin leerlingen, teamleden en ouders zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • open en transparant communiceert met allen die betrokken zijn bij de school;
 • samen met het team richting geeft aan het vertalen van vernieuwingen naar de praktijk;
 • de naam van de school hoog weet te houden;
 • mede vorm kan geven aan de toekomstige uitbreiding van de school;
 • een bijdrage levert aan de meerwaarde van het collectief van Lucasonderwijs en het bovenschools beleid.

We verwachten de gebruikelijke managementvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een basisschool – gebaseerd op het competentieprofiel in het schoolleidersregister.

Lucas Onderwijs biedt de directeur ondersteuning middels de expertise van het bestuursbureau. Coaching en mentoring behoren tot de mogelijkheden. Het salaris wordt vastgesteld conform de CAO-PO (schaal DC).

Inlichtingen:

De website van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl) geeft u een eerste indruk van onze organisatie. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met  M. van Espelo. Zij is te bereiken op 070-300 11 55 of per email naar mespelo@lucasonderwijs.nl

Sollicitatieprocedure:

Uw sollicitatie/motivatie met uitgebreid c.v. kunt u mailen naar: mobiliteit@lucasonderwijs.nl. Een assessment is onderdeel van de procedure. De profielschets van onze nieuwe directeur is ook te vinden op de website van het Lucas Onderwijs

DE REACTIETERMIJN IS EXTRA VERLENGD: voorlopig tot 8 mei 2017

 

taakomschrijving

Onderwijskundig

 • Zorgen voor een goede dagelijkse gang van zaken en toezien op uitvoering van het ontwikkelde beleid, profilering en identiteit van de school, vastgelegd in het schoolplan;
 • Ontwikkelen van onderwijsbeleidsplannen;
 • Opstellen van jaarplannen en jaarverslagen;
 • Evalueren en opstellen van schoolplan;
 • Opstellen van de schoolgids;
 • Keuze van en contacten met medewerkers, onderwijsbegeleiding en ondersteuningsinstanties;
 • Onderhouden van kennis op ontwikkelingen op onderwijskundig terrein op basis van literatuur en netwerken;
 • Ontwikkelen van beleid op gebied van informatietechnologie;
 • Op basis van klassenbezoeken evalueren en bijstellen van beleid (daar waar nodig) en individuele onderwijskundige capaciteiten van leerkrachten.

Leerlingenzorg

 • Zorg voor goede dagelijkse gang van zaken, contacten met leerlingen en ouders;
 • Bewaken van de kwaliteit van het systeem van interne leerlingenzorg;
 • Bewaken en verantwoorden van behaalde resultaten;
 • Organiseert een uitdagende en stimulerende leeromgeving;
 • Volgen en deelnemen samenwerking SPPOH;
 • Bewaken van de mate waarin het onderwijs tegemoet komt aan verschillen tussen leerlingen.

Interne/externe contacten

 • Zorgen voor tijdige, duidelijke en volledige communicatie met ouders/ verzorgers, ouder- en medezeggenschapsraad;
 • Bijdragen aan overleg met de ouderraad;
 • Bijdragen aan vergaderingen met de medezeggenschapsraad;
 • Contact met VVE, BSO en peuterspeelzaal.

Personeel

 • Dagelijkse contacten teamleden, zowel met onderwijsgevend personeel als onderwijsondersteunend personeel;
 • Leiding geven aan teamvergaderingen en studiedagen;
 • Het organiseren van oplossingen bij afwezigheid van regulier personeel;
 • Begeleiding en case-management bij langdurig afwezige leerkrachten;
 • Ontwikkelen van meerjarenbeleid t.a.v. formatie en personeel inzet;
 • Jaarlijks opstellen en evalueren taakbeleid en toezien op uitvoering;
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Werven en selectie van personeel.

Financieel

 • Koppelen van de inzet van middelen aan visie en doelen en deze verantwoorden;
 • Opstellen van een (meerjaren)planning en deze bewaken;
 • Organiseert hulpbronnen en middelen (zoals vergoedingen, fondsen, vermogen, subsidies).

Facilitair

 • Organiseert een veilige en schone school (-omgeving);
 • Onderhoudt contacten met leveranciers.

Lucas Onderwijs

 • Bijwonen en leveren van bijdragen aan het collectief van Lucas Onderwijs;
 • Onderhouden van contacten met afdelingen van het Stichtingsbureau;
 • Contacten met en verantwoording aan clusterdirecteur d.m.v. verslagen en gesprekken;
 • Contacten met beleidsmedewerkers op diverse terreinen.
 • Deelname aan het Directie-Overleg Lucas (overleg van bestuur met alle directeuren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door Theo Westerduin

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SCO Lucas draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar onder deze site wordt verwezen. Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.